Sunteti in: Home // Ghiduri // Ghiduri practice

Ghiduri practice

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicate de UCAAPI o serie de ghiduri practice privind auditul intern al unor activitati desfasurate in institutiile publice, respectiv:

 

“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea juridica”
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea IT”
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea financiar contabila”
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea de achizitii publice”
“Ghidul misiunii de audit pentru activitatea de resurse umane”

 

Actualizari ale acestor ghiduri precum si altele, utile desfasurarii misiunilor de audit intern, pot fi regasite pe acelasi site, precum vom arata în continuare:

“Ghid metodologic general de evaluare a activitatii de audit public intern, Editia I-a, anul 2005″
“Ghid practic, misiunea de audit intern privind activitatea de achizitii publice, Editia II-a, anul 2009″
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea juridica, Editia II-a, anul 2009″
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea IT, Editia II-a, anul 2009″
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea financiar – contabila, Editia II-a, anul 2009″
“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind administrarea impozitelor si taxelor locale, Editia I-a, anul 2010″

Ghidul practic al misiunii de audit intern “Administrarea impozitelor si taxelor locale” reprezinta un model care poate fi  utilizat de structurile de audit intern din entitatile publice locale, respectiv constituie baza pentru elaborarea de ghiduri specifice de catre diversele structuri de audit intern care functioneaza în administratia publica locala.

Obiectivul general al misiunii de audit intern, prevazuta a se desfasura prin utilizarea acestui ghid, este evaluarea  sistemelor de management si control intern ale entitatii publice locale, create pentru administrarea impozitelor si taxelor locale în conditii de transparenta si conformitate cu reglementarile legale în domeniu.

“Manual de audit intern privind cheltuielile realizate din fonduri europene aferenta perioadei de programare 2007-2013, ianuarie 2009″

Destinatarii informatiilor continute în acest document se intentioneaza a fi compartimentele de audit intern ale  institutiilor implicate în managementul fondurilor europene.  In acest sens, manualul intentioneaza sa ofere un cadru  general aplicabil auditului intern al programelor operationale în contextul perioadei de programare 2007 – 2013,  având în vedere atât cerintele Regulamentelor Europene cât si cele ale liniilor directoare emise de Comisia Europeana  în ceea ce priveste sistemul de management si control intern aplicabil institutiilor ce sunt implicate în managementul  fondurilor structurale.

“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind administrarea TVA, ianuarie 2009″

Ghidul are ca scop oferirea unui cadru general/unitar aplicabil auditului intern  privind procesele legate de  TVA  (înregistrare, declarare, evidenta, stingere, raportare) în ceea ce priveste sistemul de management  si control intern  aplicabil/implementat la nivelul M.F.P.  si unitatilor subordonate ce sunt implicate în  administrarea acestui impozit. În acest context, precum si urmare a pozitiei si rolului taxei pe valoare adaugata atât pentru bugetul public national cât si pentru bugetul comunitar,  administratia publica trebuie sa implementeze tehnici  si instrumente de administrare si  control eficiente care sa  furnizeze asigurari rezonabile privind functionalitatea proceselor.

“Ghidul practic, misiunea de audit intern privind contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, ianuarie 2009″

Ghidul de audit intern privind Contributia României la bugetul Uniunii Europene reprezinta un model practic de  desfasurare a unei misiuni, prin parcurgerea etapelor specifice, a procedurilor si elaborarea documentelor de lucru,  într-o maniera didactica. Ghidul se adreseaza auditorilor interni si, în acelasi timp, reprezinta suportul pentru  realizarea propriilor ghiduri practice, în functie de specificul fiecarei entitati.

Prezentam în continuare un extras din <Prezentarea activitatii auditate>, asa cum este aceasta descrisa în ghid <În  conformitate cu art. nr. 269 al Tratatului de înfiintare a Uniunii Europene, bugetul acesteia este finantat integral – sub  rezerva altor venituri – din resurse proprii. Consiliul, în urma propunerii înaintate de Comisie si a dezbaterilor cu  Parlamentul European, legifereaza în unanimitate dispozitiile privitoare la sistemul resurselor proprii al Uniunii, si  recomanda statelor membre sa le accepte, în conformitate cu legislatia lor nationala, proprie.

Cheltuielile Bugetului U.E. se finanteaza din resurse proprii si din alte venituri. Resursele proprii au o pondere majora  pe ansamblu, în timp ce alte venituri au o pondere mult mai mica si provin din contributii ale angajatilor comunitari, si  din asa numitele “alte surse”  (în special investitii, dobânzi si penalitati aferente încalcarii conventiilor de catre statele  membre si de catre persoanele fizice).

De-a lungul timpului, sistemul resurselor proprii pentru finantarea bugetului UE a suferit modificari multiple. În  prezent, acesta este alcatuit din urmatoarele categorii:

- resurse proprii traditionale (RPT), resursa bazata pe Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA), resursa bazata pe Venitul National Brut (VNB) si corectia în favoarea Marii Britanii.>

 

Pe site-ul Curtii de Conturi a Romaniei au fost publicate un ghid si un manual de audit, la rubrica Metodologie:

“Manualul de Audit financiar si Regularitate”

“Obiectivul general al unui audit financiar este acela de a furniza asigurarea ca situatiile financiare examinate sunt complete si intocmite cu acuratete, iar operatiile economice s-au efectuat in conformitate cu legile si reglementarile relevante in vigoare.

Indeplinirea acestui obiectiv in conditii de certitudine absoluta, chiar daca este posibil de realizat, presupune o activitate costisitoare. Pentru a diminua aceste costuri exista insa posibilitatea realizarii auditurilor pe baza de teste. In acest context auditorii, prin rapoartele lor, cauta sa ofere o asigurare rezonabila – nu o asigurare absoluta – ca situatiile financiare examinate sunt complete si intocmite in conformitate cu prevederile legilor si reglementarilor relevante in vigoare.

Conform principiului bunei practici in domeniu, Curtea de Conturi si-a conceput procesul de audit – prezentat in acest manual – in asa fel incat sa obtina un nivel de incredere de 95%, ca situatiile financiare auditate nu contin erori materiale sau neregularitati”

“Auditorii nu sunt responsabili pentru prevenirea si detectarea coruptiei, fraudei si erorilor, chiar daca auditurile anuale pot impiedica savarsirea de greseli si eventualele neglijente. Responsabilitatea pentru prevenirea si detectarea coruptiei, fraudei si erorile, precum si pentru luarea de masuri corespunzatoare, revine managementului entitatilor publice auditate.”

“Totusi, chiar in aceste conditii auditorii trebuie sa fie in alerta atunci cand constata: slabiciuni ale controlului intern, neconcordante in modul de intocmire a evidentelor financiar contabile, erori, operatiuni economice sau rezultate neobisnuite, care indica existenta fraudei, lipsei de probitate sau coruptiei.”

“Ghidul Auditului performantei”

“Auditul performantei constituie potrivit Standardelor internationale de audit INTOSAI, o evaluare sau o examinare independenta a masurii in care o activitate, un program sau o institutie functioneaza in mod eficient si eficace, cu respectarea economicitatii.”

 

“Scopul auditului performantei este acela de a oferi informatii relevante in ceea ce priveste maniera de implementare si consecintele activitatilor publice. In acest sens, realitatile economico-financiare din Romania si nu numai, au relevat faptul ca, nu constituie o conditie suficienta ca banii publici sa fie cheltuiti conform prevederilor legale, ci acestia trebuie sa fie utilizati si in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

De remarcat ca, insasi constructia si executia bugetului de stat consolidat, se bazeaza in prezent intr-o masura semnificativa pe metoda numita buget pe programe, care consta in alocarea unor sume de bani (alocatii bugetare) pentru un proiect/program concret, cuantificate cu ajutorul indicatorilor de performanta.”

“S-au prezentat mai sus, doua dintre cele mai importante repere care impun, justifica si sustin decizia Curtii de Conturi a Romaniei de a implementa auditul performantei in activitatea curenta. In acest context, avand si un mandat clar prevazut de lege, Curtea de Conturi a Romaniei a initiat un proces de implementare a celor mai moderne practici de auditare a performantei utilizate pe plan international, venind in intampinarea nevoilor societatii romanesti de a utiliza optim si in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate fondurile publice, inclusiv fondurile provenite din asistenta financiara a Uniunii Europene si a altor organisme sau organizatii internationale.

Trebuie precizat, de asemenea, ca inca de la inceputul anului 2003 in structura Curtii de Conturi a Romaniei a fost infiintata o divizie ce are in competenta efectuarea auditului performantei si combaterea fraudei. Prezenta lucrare, in care sunt mentionate atat aspecte de ordin conceptual cat si aspecte practice ce privesc modul concret de desfasurare a auditurilor performantei a fost elaborata cu sprijinul expertilor britanici care au oferit asistenta in cadrul proiectului de infratire institutionala finantat prin programul PHARE 2000.”

“La intocmirea ghidului s-au avut in vedere Liniile directoare de implementare a Standardelor internationale de audit INTOSAI pentru auditul performantei, Ghidul practic de audit al performantei al NAO-UK, precum si alte manuale de audit elaborate de Institutii Supreme de Audit din tarile europene.”

Etichete:

Doriti sa contribuiti la acest articol?

You must be Logged in to post comment.

Copyright © 2008 audit4u.ro. Toate Drepturile Rezervate.


Design: Junkie. & audit4u.